BBC Việt Nam – Ngày 8/10, Ban Chấp hành Trung ương nghe giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ, Bộ trưởng Y tế, biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, UB Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Công tác nhân sự là nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 13.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày làm việc thứ tư trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nướcNguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Theo Phương Thảo