BBC Việt Nam – Chiều ngày 5/10, khối các trường đại học, học viện công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, mức điểm chuẩn cao hơn năm trước.

1. Học viện An ninh Nhân dân:

Ngành Nghiệp vụ An ninh

– Đối với Nam: Tổ hợp A01: 21.54 điểm; Tổ hợp C03: 20.66 điểm; Tổ hợp D01: 21.78 điểm.

– Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 27.7 điểm; Tổ hợp C03: 28.1 điểm; Tổ hợp D01: 28.18 điểm.

Ngành An toàn thông tin:

– Phía Bắc: Tổ hợp A00: 28.03 điểm – Tổ hợp A01: 23.46 điểm.

– Phía Nam: Tổ hợp A00: 27.45 điểm – Tổ hợp A01: 23.65 điểm

Gửi đào tạo ngành Y: Tổ hợp B00: 25.75 điểm

2. Học viện Cảnh sát nhân dân:

Nghiệp vụ Cảnh sát:

– Đối với Nam: Tổ hợp A01: 23.09 điểm; Tổ hợp C03: 18.88 điểm; Tổ hợp D01: 19.61 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 27.16 điểm; Tổ hợp C03: 27.73 điểm; Tổ hợp D01: 27.36, tiêu chí phụ 26.36 điểm.

– Gửi đào tạo ngành Y: Tổ hợp B00: 23.09 điểm

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân:

– Phía Bắc:

Đối với Nam: Tổ hợp A01: 21.4 điểm; Tổ hợp C03: 20.81 điểm; Tổ hợp D01: 23.06 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 25.93 điểm; Tổ hợp C03: 27.34 điểm; Tổ hợp D01: 26.68 điểm.

– Phía Nam:

Đối với Nam: Tổ hợp A01: 27.3 điểm; Tổ hợp C03: 22.59 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 25.71 điểm; Tổ hợp C03: 26.35 điểm; Tổ hợp D01: 26.06 điểm

4. Trường Đại học An ninh nhân dân:

– Nghiệp vụ An ninh

Đối với Nam: Tổ hợp A01: 19.54 điểm; Tổ hợp C03: 20.06 điểm; Tổ hợp D01: 21.54 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 25.29 điểm; Tổ hợp C03: 26.06 điểm; Tổ hợp D01: 25.21 điểm.

Gửi đào tạo ngành Y: Tổ hợp B00: 23.84 điểm

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân:

– Nghiệp vụ Cảnh sát.

Đối với Nam: Tổ hợp A01: 22.66 điểm; Tổ hợp C03: 21.55 điểm; Tổ hợp D01: 21.68 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A01: 25.83 điểm; Tổ hợp C03: 26.36 điểm; Tổ hợp D01: 26.45 điểm.

Gửi đào tạo ngành Y: Tổ hợp B00: 24.8 điểm

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy:

– Phía Bắc:

Đối với Nam: 27. 11điểm

Đối với Nữ: 28.39 điểm.

– Phía Nam

Đối với Nam: 26.95 điểm

Đối với Nữ: 27.65 điểm

7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân:

Phía Bắc:

Đối với Nam: Tổ hợp A00: 26.1 điểm – Tổ hợp A01: 22.35 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A00: 25.65 điểm.

– Phía Nam

Đối với Nam: Tổ hợp A00: 25.48 điểm – Tổ hợp A01: 23.25 điểm.

Đối với Nữ: Tổ hợp A00: 25.5 điểm.

Theo Dân trí.