Tại hội nghị TƯ 8 khai mạc sáng nay, Bộ Chính trị trình TƯ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung ủy viên UB Kiểm tra TƯ khoá 12 và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung lớn được hội nghị TƯ lần này tập trung xem xét, quyết định.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị, Bộ Chính trị trình BCH TƯ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Gương mẫu đi đầu

Một là, xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên BCH TƯ Đảng.


Video: ‘Lúc này là thời điểm tốt nhất để thực hiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước’

Tổng bí thư nhấn mạnh, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của BCH TƯ khoá 11 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư khoá 11 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khoá 12 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng.

Việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn.

Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên BCH TƯ, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với BCH TƯ xem xét, ban hành một Quy định mới về vấn đề này.

Theo Tổng bí thư, nội dung của bản Quy định cần cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Dự thảo Quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên BCH TƯ phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Tổng bí thư đề nghị các uỷ viên TƯ và các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, trực tiếp sửa vào dự thảo Quy định, tạo sự thống nhất cao trong TƯ và ban hành được Quy định để tổ chức triển khai thực hiện.

Thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13

Tổng bí thư cũng cho biết, nội dung quan trọng thứ 2, TƯ quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Theo thông lệ và kinh nghiệm chuẩn bị các đại hội trước đây, tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình TƯ dự kiến thành lập 5 Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung (năm 2011) và Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế – xã hội 5 năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và Báo cáo công tác nhân sự.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TƯ xem xét, quyết định việc thành lập các tiểu ban với cơ cấu và nhân sự như đã nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị.

Nội dung thứ 3, Bộ Chính trị trình TƯ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung uỷ viên UB Kiểm tra TƯ khoá 12 và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Theo Thu Hằng/ Vietnamnet